DIO SYSTEM - Firmy Slovenska, Projekt na priamu podporu a rozvíjanie malého a stredného podnikania úúúúú 
Produkty a služby členov DIO systému
Predám 10 á pozemku v Šamorínepodrobne
DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI NA ROK 2007 A AKTUÁLNE ZMENY podrobne
Školenie pre prácu s nebezpečnými chemickými faktormi ( azbest a ...podrobne
Ružinovské centrum, a.s. Predaj 3-4-izbových bytov.
DIO SYSTEM - Firmy Slovenska - Projekt na priamu podporu a rozvíjanie malého a stredného podnikania
sk
cz en de
es ru ru
DIO SYSTEMDeprecated: Function split() is deprecated in /home/hi008800/www_root/www.firmyslovenska.sk/funkcie.php on line 306
späť na vyhľadané firmy choď na firmu: 1

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Popis činnosti  | kontakt  | služby  | produkty  | prevádzky chcem kontaktovať - zasielanie vpravo pridaj medzi zaujímavé vpravo

naša ponuka

  kod - nazov cena
popis

VS 01 a VS 02 - Základný kurz odborných pracovníkov bezpečnosti práce - bezpečnostných technikov ( BT) 11900
Kurz odborných pracovníkov bezpečnosti práce sa uskutoční v troch sústredeniach a končí sa záverečným overovaním vedomostí a vydaním osvedčenia v zmysle §12, ods. 3, Zákona o BOZP č.330/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

VS 03 - Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany 10900
Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa uskutočňuje v zmysle §11 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v rozsahu troch týždňových sústredení. Na záver získa účastník potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy technika PO, ktoré je potrebné predložiť skúšobnej komisii na krajskom riaditeľstve HaZZ. Pre účastníkov z Bratislavského kraja zabezpečíme aj skúšku odbornej spôsobilosti. Podmienkou zaradenia do odbornej prípravy je ukončené úplné stredné vzdelanie.

VS 04 - Celoslovenský aktualizačný seminár pre odborníkov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ergonómie, hygieny práce a ochrany pred požiarmi 3800
Na seminári budú účastníci oboznámení s legislatívnymi zmenami právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP, s riešením konkrétnych prípadov z praxe. Súčasťou obsahového zamerania je aj výmena praktických skúseností z oblasti bezpečnosti práce, technických zariadení, ergonómie, hygieny, pracovného prostredia a ochrany pred požiarmi.

VS 05 a VS 06 - Kurz lektorských zručností pre školiteľov 5800
Kurz je určený pre školiteľov v oblasti BOZP, podnikových lektorov, bezpečnostných technikov, pre lektorov špeciálnych profesií ako napr. elektrikári, inštruktori lešenárskej techniky, inštruktori motorových vozíkov, a pod. V kurze prednášajú odborníci na vzdelávanie dospelých, lektori z katedry andragogiky FFUK. Kurz je zameraný na vzdelávanie a výcvik v oblasti lektorských zručností. Končí sa záverečným overovaním vedomostí a vydaním osvedčenia. Osvedčenie z tohto kurzu sa požaduje ako jedna z podmienok pre vydanie oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti BOZP dodávateľským spôsobom.

VS 07 - Celoslovenské semináre bezpečnosti práce s monotematickým zameraním 3600
Témy sú vyberané podľa aktuálnej legislatívy bezpečnosti práce, technických zariadení a pracovného prostredia.

VS 08 a VS 09 - Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany ( TPO ) 5000
Je organizovaná pre technikov PO, ktorým končí 5-ročná platnosť osvedčenia a v termíne konania odbornej prípravy im platí osvedčenie odbornej spôsobilosti technika PO. Pre účastníkov z Bratislavského kraja zabezpečíme aj skúšku odbornej spôsobilosti.

VS 10 - Kurz poskytovania 1. Pomoci 1900
Cieľom kurzu je teoretická a praktická príprava zameraná na získanie základných vedomostí a zručností v poskytovaní prvej pomoci v zmysle § 8c zákona č. 330/1996 Z. z. o BOZP. Kurz organizujeme na základe požiadaviek firiem pre vybraných zamestnancov a je ukončený záverečnou skúškou a odovzdaním preukazov ( realizujeme aj informačné školenia pre všetkých zamestnancov bez overovania znalostí v rozsahu 2 hodín - pre min. 30 účastníkov ).

VS 11 - Kurzy elektrotechnikov s preskúšaním na § 21, § 22 a § 23 v zmysle vyhl. 718/2002 Z.z. 3000
Program kurzov je zameraný na oboznamovanie elektrotechnikov s právnymi predpismi v oblasti BOZP pri práci na elektrických zariadeniach a získanie odbornej spôsobilosti na výkon požadovanej práce, s vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti a zápisu o skúške.

VS 12 - Kurz pre koordinátorov bezpečnosti v zmysle § 5 NV č. 510/2001 Z. z. 4600
Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí majú záujem vykonávať funkciu koordinátorov bezpečnosti v zmysle §5 Nariadenia vlády č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Podmienkou zaradenia uchádzača do kurzu je fotokópia osvedčenia o absolvovaní základného kurzu BP, fotokópia vysvedčenia o absolvovaní úplného stredného odborného vzdelania. Kurz končí záverečným overovaním vedomostí a vydaním osvedčenia.

VS 13 a VS 14 - Školenie pre prácu s nebezpečnými chemickými faktormi ( jedy ) 1700
Školenie je určené pre zamestnancov pracujúcich s nebezpečnými chemickými faktormi, riadiacich prácu s toxickými látkami (T a T+), pre predajcov prípravkov na ochranu rastlín charakteru T a T+, pre pracovníkov DDD, ktorí vykonávajú činnosť DDD s látkami charakteru T a T+. Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s novými legislatívnymi bezpečnostnými a hygienickými predpismi platnými v tejto oblasti so zabezpečením skúšky odbornej spôsobilosti pre účastníkov z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja v zmysle § 13s zákona č. 596/2002 Z. z. (úplné znenie zákona NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí). Účastníci školenia získajú certifikát o absolvovaní školenia.

VS 15 - Základná odborná príprava havarijných technikov ( HT ) a špecialistov na prevenciu závažných priemyselných havárií ( Š ZPH ) 27000
Kurz organizujeme v zmysle zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií, v znení neskorších predpisov - postup pri prevencii závažných priemyselných havárií v podnikoch s prítomnosťou vybraných nebezpečných látok a pre pripravenosť na ich zdolávanie a na obmedzovanie ich následkov na život a zdravie ľudí, životné prostredie a majetok v prípade ich vzniku. Na záver získa účastník potvrdenie o absolvovaní kurzu.

VS 16 a VS 17 - Kurz pre inštruktorov lešenárskej techniky – základný a opakovaný 5500
Kurz pre inštruktorov lešenárskej techniky v zmysle vyhlášky SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb. je zameraný na osvojenie si problematiky pomocných stavebných konštrukcií, právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP pri práci. Absolvent kurzu - inštruktor lešenárskej techniky môže vykonávať školenie a overovanie vedomostí a zručností potrebných pre montáž a demontáž pomocných stavebných konštrukcií iba prostredníctvom oprávnenej organizácie. Kurz končí záverečným overovaním vedomostí a vydaním osvedčenia a preukazu inštruktora lešenárskej techniky.

VS 18 - Odborný seminár pre pracovníkov TZ 1300
Seminár je určený pre odborných pracovníkov tlakových zariadení. Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov o nových platných právnych predpisoch, NV, technických normách a ich uplatňovaní v praxi.

VS 19 - Odborný seminár pre pracovníkov PZ 1200
Cieľom seminára je poskytnúť širokej plynárenskej verejnosti informácie o nových právnych predpisoch, technických normách a ich uplatňovaní v praxi.

VS 20 - Seminár z problematiky životného prostredia 1400
Cieľom seminára je poskytnúť odbornej verejnosti prehľad aktuálneho stavu legislatívy (odpadové hospodárstvo - nový systém programov odpadového hospodárstva, elektroodpad, príprava zákona o environmentálnej zodpovednosti prevádzkovateľov, ochrana ovzdušia).

VS21 - Školenie pre prácu s nebezpečnými chemickými faktormi ( azbest a ďalšie karcinogény ) 1500
Školenie je určené pre zamestnancov pracujúcich s karcinogénnymi látkami vrátane azbestu. Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s novými legislatívnymi bezpečnostnými a hygienickými predpismi platnými v tejto oblasti. Školenie sa končí vydaním certifikátu o odbornej spôsobilosti účastníka.

VS 22 - Kurzy pre manažérov na zavádzanie systémov riadenia BOZP v zmysle OHSAS 18001:1999 17850
Kurzy organizujeme v spolupráci s firmou Bureau Veritas Slovakia (BV), s cieľom naučiť účastníkov zaviesť v organizácii systém riadenia BOZP (na kurze každý získa konkrétne informácie pre vybudovanie funkčného systému BOZP vo firme, vzory systémovej dokumentácie, napr. príručka BOZP, smernica na identifikáciu nebezpečenstiev a na riadenie rizík, spôsoby evidencie skoronehôd atď.). V rámci kurzu bude predstavené softvérové riešenie tvorby dokumentácie OHSAS. Na záver kurzu obdrží účastník certifikát na tvorbu systému riadenia BOZP. Pre manažérov ponúkame dva typy kurzov :

VS 25 a VS 26 - Kódovanie pracovných úrazov a Zákon o BOZP a o inšpekcii práce 2000
Seminár je určený pre odborných pracovníkov bezpečnosti práce, lektorov BOZP, personalistov, zamestnávateľov, podnikateľov v oblasti BOZP a ďalšiu odbornú verejnosť.Nábytok dobremag.net. Pre všetkých, co nábytok kupujú, ale aj pre šikovných domácich majstrov.
DIO SYSTEM

Super firmy
Super inzercia
Super barter
Super obchod
Super reality
Akvashop


KURZOVÝ LÍSTOK NBS PLATNÝ OD 
EMÚ
Česká rep.
USA
V. Británia
Maďarsko
Poľsko
Švajčiarsko
Japonsko
Kanada
Austrália
MMF-ZPČ-SDR
Dánsko
Nórsko
Švédsko
Malta
Cyprus
Litva
Lotyšsko
Estónsko

DIO SYSTEM - FIRMY SLOVENSKA - projekt na priamu podporu malého a stredného podnikania

doporučené rozlíšenie 1024x768, © DIO, 2004-2023, doporučený prehliadač: IE 5.5 a viac, FireFox 1.0.6, © webmaster DIO, WEB Admin, www.dio.sk
Stránky alebo ich časť, vrátane skriptov chránených copyrightom, možno použiť len po písomnom súhlase majiteľa stránok!


    >>>ŠTATISTIKY NÁVŠTEVNOSTI<<<